About

The Hmong American Women’s Association (HAWA), Inc. is a non-profit organization that was founded in 1993 by a group of thirteen women who had a strong passion to advocate, organize and share concerns reflected by women in the larger Hmong community. In 1996, HAWA received its 501(c)(3)status from the Internal Revenue Service and established its first office in 1997. With the leadership and commitment of the Board of Directors and staff who are passionate about serving the Hmong Community, HAWA has been growing ever since.

In 2011, HAWA changed its organizational structure from a hierarchy model to a collective model agency. We believe that in order to create social change within our community, we must first model what that change looks like.

Lub koom haum The Hmong American Women’s Association (HAWA), Inc, yog ib lub koom haum non-profit organization uas tau pib xyoo 1993 los ntawm 13 tug poj niam Hmoob uas muaj ib lub zeem muag zoo xav tsim kom muaj lub koom haum no los pab rau cov poj niam Hmoob thiab nws tsev neeg nyob hauv zos Milwaukee.  Xyoo 1996, HAWA tau txais kev tso cai ua ib lub koom haum 501(c)(3) los ntawm tsoom hwv qib siab Internal Revenue Service thiab tsim muaj lub loom kam xyoo 1997.  Raws li kev coj thiab kev cog lus thawm tsoom thawj coj tswj koom haum thiab cov khiav dej num uas muaj siab txhawb pab tsev neeg Hmoob, HAWA thiaj loj hlob txij thaum ntawd los.

Xyoo 2011, HAWA tau hloov qauv ua hauj lwm hierarchy mus rau collective txhawb kom muaj kev pab cuam zoo dua qub.  Peb ntseeg tias yuav kom ua tau hauj lwm zoo pab peb lub zej zog mas, peb yuav tsum yog cov xyuas  hloov ua ntej thiab taug txoj kev ua ntej thiaj paub tia txoj hauv kev zoo li cas.

Advertisements